ĽUDIA PRE STROMY - NOVÁ VÝZVA NADÁCIE EKOPOLIS


Už 4. ročník grantového programu Ľudia pre stromy vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s generálnym partnerom projektu spoločnosťou Skanska. Podporu do výšky 2 600 EUR (78 328 Sk) na projekt môžu v otvorenej súťaži získať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce, mestá a príspevkové organizácie.

Tento rok sa budú projekty po prvýkrát uchádzať i o „Cenu Skanska za najväčší prínos pre miestnu komunitu“. Uzávierka prijímania projektov je 2. marca 2009. Cieľom programu je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou.

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu prirodzených, tradičných alebo pôvodných drevín, oživovanie krajiny plošnou a vertikálnou zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia. Ďalej ošetrenie a záchranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Program má aj zamestnaneckú časť, v rámci ktorej Skupina Skanska v SR podporí najlepšie projekty svojich zamestnancov, zamerané na výsadbu zelene na verejných priestranstvách. V minulom roku podporila šesť zamestnaneckých projektov, celkovou sumou 5 908 EUR (178 000 Sk). Všetky projekty boli aj minulý rok úspešne dokončené.

Aká je maximálna výška grantu?

80 000 Sk


Aké sú podporované aktivity?


- výsadba, údržba a obnova zelene na verejných priestranstvách (parky, sady, školské areály a pod.)
- vertikálne zazeleňovanie, ktoré napomáha zvyšovaniu estetickej hodnoty územia (napr. budov, plotov, pilierov, mostov, zastávok MHD, atď.)
- záchrana a ošetrenie vzácnych stromov

Kde nájdete ďalšie informácie?


www.ekopolis.sk

Návrat

Nadácia Ekopolis zverejnila na svojej internetovej stránke nový grantový fond Živá energia.

Nadácia Ekopolis zverejnila na svojej internetovej stránke nový grantový fond Živá energia.

Nadačný fond Živá energia je výsledkom spolupráce spoločnosti ZSE Energia, Nadácie Ekopolis a zákazníkov spoločnosti ZSE Energia, ktorí sa rozhodli odoberať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (vodná, veterná, solárna a geotermálna energia, energia z biomasy, z bioplynov a pod.) a zároveň tak podporovať rozvoj opatrení a projektov smerujúcich k zvyšovaniu energetickej efektívnosti a racionálneho využívania energie. Z každej predanej MWh v produkte Živá Energia odvedie ZSE Energia do Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis 3,30 €.

ČO JE CIEĽOM NADAČNÉHO FONDU ŽIVÁ ENERGIA?

Cieľom Nadačného fondu Živá energia je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie a k rozvoju energetickej efektívnosti a racionálneho využitia energie, ako aj podpora osvetovej činnosti a podpora výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti.

NA KTORÉ OBLASTI SÚ ZAMERANÉ PROGRAMOVÉ PRIORITY INVESTIČNÉHO CHARAKTERU?


Programové priority Nadačného fondu Živá energia majú investičný aj neinvestičný charakter.

Programové priority investičného charakteru sú zamerané na nasledovné oblasti:

 • výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukcia a zvýšenie výkonu;
 • rekonštrukcia zariadení využívajúcich fosílne palivá na obnoviteľné zdroje;
 • zavádzanie opatrení na úspory energie.

NA KTORÉ OBLASTI SÚ ZAMERANÉ PROGRAMOVÉ PRIORITY NEINVESTIČNÉHO CHARAKTERU?

Programové priority neinvestičného charakteru sú zamerané na oblasti:

 • vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier, odborné kurzy a semináre,
 • Seed fund - príprava komunálnych a regionálnych energetických koncepcií, projektových zámerov a štúdií uskutočniteľnosti na úrovni obcí a mikroregiónov založených na zvýšení využívania potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie;
 • vedecké a výskumné projekty zamerané na uplatnenie nových technológií a inovácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie;
 •  komunitné projekty (zlepšovanie životného prostredia, revitalizácia verejných priestorov a verejnej zelene, výsadba zelene).


DO KTORÝCH OBLASTÍ JE NASMEROVANÁ PODPORA V ROKU 2009?


V roku 2009 je podpora nasmerovaná do 3 oblastí:

 • Podpora investičných projektov
 • Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier, odborné kurzy a semináre
 • Seed fund - príprava komunálnych a regionálnych energetických koncepcií, projektových zámerov a štúdií uskutočniteľnosti na úrovni obcí a mikroregiónov založených na zvýšení využívania potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie;


AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA GRANTU?

 • Podpora investičných projektov - 17 000 EUR (512 142 Sk)
 • Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia - 3 300 EUR (99 415 Sk)
 • Seed fund - 3 300 EUR (99 415 Sk)


KTO SA MOŽE UCHÁDZAŤ O PODPORU?

Oprávnenými žiadateľmi na pridelenie prostriedkov Nadačného fondu Živá energia sú:

 • mimovládne neziskové organizácie
 • mestá
 • obce
 • školy a iné vzdelávacie inštitúcie
 • ústavy sociálnej starostlivosti
 • domovy dôchodcov
 • vedecko-výskumné pracoviská
 • centrá voľného času
 • komunitné centrá


AKÉ SÚ KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV?

 • Preukázateľný verejnoprospešný charakter projektu a prínos projektu pre komunitu
 • Súlad so zameraním v rámci jednotlivých oblastí podpory
 • Intelektuálna, materiálna a finančná účasť rôznych partnerov - neziskové organizácie, školy, miestna samospráva a podnikatelia a pod.
 • Vyčísliteľný dopad projektu na úspory energie
 • Efektivita navrhovaných opatrení vzhľadom na náklady
 • Miera zapojenia dobrovoľníkov
 • Zaistenie následnej dlhodobej starostlivosti o výsledky po ukončení projektu
 • Vhodnosť navrhovaných aktivít z odborného hľadiska a hľadiska ochrany životného prostredia
 • Súlad zámeru s legislatívou, technickými normami a regulatívami a prípadne s rozvojovými dokumentmi obce/mesta/regiónu


NA KTORÝ TERMÍN JE STANOVENÁ UZÁVIERKA PRIJÍMANIA PROJEKTOV?


Uzávierka prijímania projektov je 15. apríla 2009, 16,00 hod.

KDE NÁJDETE BLIŽŠIE INFORMÁCIE?


bližšie informácie nájdete na stránke www.ekopolis.sk, na emaily: ekopolis@ekopolis.sk, resp. t.č.: 048/414 54 78.

Návrat

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nové grantové programy na rok 2009.

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nové grantové programy na rok 2009.

AKÉ PROGRAMY PODPORÍ NADÁCIA SlSp V ROKU 2009?
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nové otvorené grantové programy na rok 2009. Grantový program Škola praxou podporí vzdelávanie na obchodných akadémiách, program Jedno jablko denne podporí zdravotnícku osvetu a program Zelené školské dvory podporí zeleň na školských pozemkoch.

ČO JE CIEĽOM PROGRAMU „ŠKOLA PRAXOU“?
Program Škola praxou, ktorý nadväzuje na dva úspešné predchádzajúce ročníky je určený pre obchodné akadémie. Jeho cieľom je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu podporou originálnych a interaktívnych projektov s priamym zapojením študentov. Výška grantu na jeden projekt je najviac 1 660 €.

ČO JE CIEĽOM PROGRAMU „JEDNO JABLKO DENNE“?
Jedno jablko denne je grant, ktorý môžu získať mimovládne organizácie na podporu prevencie chorôb a ochrany zdravia a šírenie zdravotníckej osvety medzi najrizikovejšími skupinami obyvateľstva. Výška finančného príspevku na jeden projekt je najviac 3 320 €.

ČO JE CIEĽOM PROGRAMU „ZELENÉ ŠKOLSKÉ DVORY“?
Program na podporu environmentálnych projektov má názov Zelené školské dvory. Uchádzať sa o neho môžu organizácie z tretieho sektora so zameraním na životné prostredie. Grant je možné použiť na výstavbu exteriérových zelených učební, tvorbu záhradných štruktúr, revitalizáciu školských záhrad a úpravu školských pozemkov. Jeden projekt môže byť podporený až do výšky 3 320 €.

KEDY JE UZÁVIERKA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ?
Uzávierka žiadostí na otvorené grantové programy je 15. mája 2009. Tlačivá žiadosti o poskytnutie grantu spolu s ďalšími informáciami nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.nadaciaslsp.sk. Všetci uchádzači o granty dostanú písomné vyrozumenie o poskytnutí, resp. neposkytnutí grantu najneskôr do 60 dní po uzávierke programu.

KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCIÍ?
Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.changenet.sk a www.nadaciaslsp.sk

Návrat

 

Virtuálna akadémia ZMOS © 2007 Európska kultúrna spoločnosť